Næringsbarometeret for Hordaland januar 2015

 • Samla vurdering
  Uroa i oljenæringa pregar næringslivet i Hordaland. Forventingane i årets barometer fell til finanskrisenivå.
 • Omstilling
  Hordaland har lågare innovasjonsaktivitet enn fylke det er naturleg å samanlikne seg med. Bremsinga i oljesektoren kan vere vekkjaren næringslivet treng.  

Bakgrunn

 • Arbeidsmarknaden
  Låg økonomisk vekst og svakare utsikter innanfor petroleumsnæringa gir høgare arbeidsløyse i Hordaland.
 • Regionalt utsyn
  Kutta i oljesektoren råkar Bergensregionen hardt: Forventingsindeksen er halvert sidan i fjor. Eit solid forskingsmiljø kan bidra til nødvendig nyskaping i regionen.
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Norsk økonomi går mot ein klar, men kortvarig konjunkturnedgang. SSB spår ein vekst på berre éin prosent i 2015.

Bransjar

 • Industri
  Omstillingsaktiviteten i industrien er høgare enn i andre næringar. Odda Coating Technology valde å utvide då dei såg kva veg vinden bles.
 • Finansiell og forretningsmessig tenesteyting
  Næringa er den med størst nedgang i forventingane sidan i fjor. Nye produkt  og marknader kan vere løysinga.
 • Marin
  Norsk fiskeeksport trassa russisk importstans og auka med ni prosent i 2014. Den marine næringa i Hordaland ventar oppgang også i år.