Næringsbarometeret for Hordaland mai 2014

 • Samla vurdering
  Bedriftsundersøkinga viser at private og offentlege verksemder i Hordaland samla sett har lågare forventingar til omsetnad, lønsemd og investeringar enn dei hadde i mai 2013.
 • Eksport
  Tre av fire eksportretta bedrifter har forventingar til eksport om lag på same nivå som i fjor, medan ein av fem trur 2014 blir betre enn fjoråret, viser Bedriftsundersøkinga. 

Bakgrunn

 • Regionalt utsyn
  Fruktblomstring, turistar, Hardangerbunad, nasjonalromantikk – og fabrikkpiper, ferrosilisium og sink. To sider av same sak i Hardanger.
 • Arbeidsmarknaden
  Sjølv om det framleis er aktivitet i arbeidsmarknaden, går det tregare enn tidligare, og det har blitt vanskelegare for utsette grupper.
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Medan europeisk økonomi frisknar til, minkar aktiviteten her heime. I 2014 fell veksten til under 2 prosent.

Bransjar

 • Bygg og anlegg
  Det kraftigaste fallet i forventingar i denne utgåva av Næringsbarometeret er å finne innan bygg og anlegg. 
 • Finansiell og forretningsmessig tenesteyting
  Ulikt dei andre næringane, viser forventingsindeksen ein klar oppgang blant Hordalandsbedriftene innan finans og forretningstenester. 
 • Skogbruk
  Skogbruket på Vestlandet er i startfasen av den største haustinga av trevirke i regionen nokon sinne. Men korleis skal ein greie å oppretthalde ein slik råvareproduksjon i høgkostlandet Noreg?