Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane Januar 2013

 • Samla vurdering
  Etter fleire år med nedgang i forventingane, ser stemninga i næringslivet no ut til å ha snudd. Berre investeringslysta er framleis dalande.
 • Petroleumsnæringa
  Ei av tre industriverksemder leverer allereie til oljenæringa. Med meir samarbeid og eige utdanningstilbod kan Sogn og Fjordane ta ein større del av kaka.

Bakgrunn

 • Arbeidsmarknaden
  Dei siste månadane har reduksjonen i arbeidsløysa i Sogn og Fjordane bremsa opp, og NAV trur at vi kan få ein liten auke i 2013. 
 • Norsk og internasjonal økonomi
  2012 har vore eit turbulent år for den globale økonomien. Det skapar uvisse om utviklinga i 2013. 
 • Regionalt utsyn
  Aluminiumsverka i Årdal og Høyanger kjempar med låge prisar og må skjere ned for å overleve i framtida. Men i Sogn finst òg andre vekstkraftige næringar.

Bransjar

 • Bygg og anlegg
  Forventingane i byggje- og anleggsnæringa har gått ned siste året. Men næringa ventar likevel betra lønsemd i 2013. 
 • Finansiell og forretningsmessig tenesteyting
  Optimismen i næringa fekk ein knekk i mai, då frykta for krisa i Europa var størst. Men no aukar trua på framtida att – og bransjen i fylket trur 2013 blir eit godt år. 
 • Fiskeri og havbruk
  Dei blir færre, men større – og tener stadig meir. Fiskeri og havbruksnæringa trur på gode tider framover. 
 • Industri
  Bransjen har fått trua på auka lønsemd tilbake. Men tilhøva er framleis tøffe for delar av industrien, noko som kan råke lokalsamfunn hardt.
 • Kultur, reiseliv og oppleving
  Turistar frå Europa svikta Norge i 2012. Men cruisenæringa i fylket lir ikkje under krisa – dei bur seg på nok eit rekordår. 
 • Landbruk
  Unge som gjer mjølkeproduksjon til eit karriereval er sjeldan vare, òg i Sogn og Fjordane. Tor Anfinn Lillestøl frå Eid valde å følgje draumen. 
 • Offentleg fortvaltning og tenesteyting
  Sogn og Fjordane er eit av fylka med flest offentleg tilsette. I Leikanger lokkar dei med interessante statlege arbeidsplassar, og trekkjer høgt utdanna tilbake til heimfylket. 
 • Transport og engros
  Det er hard konkurranse om å frakte både gods og personar i fylket. Tøffe anbodsrundar og prispress frå utanlandske transportørar gjer at næringa slit med lønsemda. 
 • Varehandel og personleg tenesteyting
  Handelsstanden i Sogn og Fjordane har nesten like låge forventingar til 2013 som under finanskrisa. Men i Sogndal er ambisjonane høge.