Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2014

 • Samla vurdering
  Fleire spår svakare vekst i norsk økonomi det neste året. Men i Sogn og Fjordane misser dei ikkje motet så lett. Her snur stemninga til svak optimisme etter fleire år med pilar som har peika nedover. 
 • Offentlege innkjøp
  Offentleg sektor er ein viktig kunde for næringslivet i fylket. Men det er høge krav til å bli leverandør til det offentlege. Samarbeid og meir kunnskap kan vere løysinga. 

Bakgrunn

 • Havbruk
  Verda får ikkje nok av laks og aure frå norske fjordar. Det betyr gode tider for havbruksnæringa i fylket. Over halvparten av verksemdene ventar auka omsetnad og lønsemd neste år.
 • Arbeidsmarknaden
  I 2013 har arbeidsløysa i Sogn og Fjordane auka med åtte prosent. I 2014 ventar NAV at auken blir endå større. 
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Veksten i verdsøkonomien går tregare enn venta. Også her heime har aktivitetsnivået dalt det siste året. Det er likevel ikkje grunn til krisestemning
 • Offentleg-privat samhandling
  Innovasjonstakta i næringslivet er lågare i Sogn og Fjordane enn elles i landet. Kanskje kan løysinga liggje i å lytte til behova frå næraste kommunehus.