Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2012

 • Samla vurdering
  Økonomien i fylket er inne i ein svært god periode, men næringslivet lét seg ikkje rive med. Næringsbarometeret viser eit svakt fall i framtidstrua samanlikna med same tid i fjor. Særleg eksportverksemdene ser med veksande uro på den næraste framtida. 
 • Arbeidsinnvandring
  - Arbeidsinnvandring er god samfunnsøkonomi, seier ordførar i Flora, Bengt Solheim-Olsen. Medan andre kommunar i fylket slit med fråflytting, er Flora ein av seks kommunar som har opplevd vekst i folketalet gjennom heile 2000-talet. Det kan dei takke arbeidsinnvandrarane for. 

Bakgrunn

 • Arbeidsinnvandring
  - Det er dette som er heime no, seier Agnieszka Toporska (32). Etter 6 år i Florø har ho funne roa i kystkommunen, og har ingen planar om å vende tilbake til Polen. Saman med mannen Arkadiusz (32) har ho sidan 2006 vore tilsett hos Florø Mekaniske Verkstad. For få år sidan etablerte dei seg med eige hus, hund og katt i Eikefjord.
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Moderat vekst i samla produksjon og etterspurnad kjenneteiknar norsk økonomi for tida. Investeringane aukar og arbeidsstokken veks med høg innvandring.
 • Arbeidsmarknaden
  Arbeidsløysa held fram med å gå ned i Sogn og Fjordane. Hittil i år har vi ein reduksjon på 16 prosent. Industri og bygg og anlegg står for ein stor del av reduksjonen. Det er likevel skjer i sjøen i form av uvisse knytt til utviklinga i internasjonal økonomi og situasjonen for enkeltverksemder i fylket. Det er difor mogleg at vi etter kvart vil nærme oss NAV sin prognose om uendra arbeidsløyse i 2012.
 • Utsikter for 2012
  Det er framleis gode tider i dei fleste bransjar i Sogn og Fjordane. Men medan nokre ventar vekst og velstand i året som kjem, er utsiktene i andre bransjar langt mørkare. Låge prisar og overkapasitet i verdsmarknaden gjer at råmetallindustrien og havbruksnæringa slit.
 • Arbeidskraft og rekruttering
  Næringslivet i Sogn og Fjordane manglar kring 800 kvalifiserte arbeidstakarar. Men i somme bransjar kan det bli vanskeleg å få tak i dei rette folka. Størst er utfordringa innan bygg og anlegg. 
 • Regionalt utsyn
  Nordfjord er den mest optimistiske av regionane i fylket, i følgje Næringsbarometeret. Det er også ein region full av kontrastar. Medan delar av det tradisjonelle næringslivet slit, gror det fram nye og framtidsretta verksemder.