Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2014

 • Samla vurdering
  Etter fleire år med låg vekst går det mot betre tider for dei eksportretta verksemdene. Samstundes viser årets mai-barometer låge forventingar i fleire bransjar. 
 • Samfunnsansvar
  Gloppen kommune er gode på å integrere flyktningar i arbeidslivet. Brødrene Aa i Hyen kan ta litt av æra for det.  

Bakgrunn

 • Samfunnsansvar
  Verksemder som tek ansvar for verda rundt seg, trekkjer òg til seg ansvarlege medarbeidarar. Det kan løne seg. 
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Medan europeisk økonomi frisknar til, saktnar aktiviteten her heime. I 2014 fell veksten til under 2 prosent.  
 • Arbeidsmarknaden
  Hittil i år har arbeidsløysa i Sogn og Fjordane auka med 11 prosent. Auken er fordelt på mange næringar, men i industrien er det liten auke. 
 • Rekruttering
  Mangel på kvalifisert arbeidskraft pregar framleis delar av næringslivet i fylket. Svake konjunkturar har ikkje gjort behovet for fagfolk mindre.